04.02.2010 - Nieuwsbrief 1 VetCIS

Graag willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van VetCIS.

Sinds de septembertour van de KNMvD is het naar buiten toe relatief stil geworden. Het draagvlak voor een Veterinaire Diergeneesmiddelen Autoriteit (VDA), met als centraal onderdeel daarvan, een centrale registratie van voorschriften, was en is groot.

Bij de behandeling van de Wet Dieren is het amendement Ormel aangenomen, waar onder andere de volgende bepalingen zijn opgenomen:

Degenen die in de uitoefening van beroep of bedrijf handelingen verrichten met aangewezen diergeneesmiddelen als bedoeld in het eerste lid dragen zorg voor een gecentraliseerd registratiesysteem waarin aantekening wordt gehouden van aflevering, bestemming, in voorraad of voorhanden hebben van deze diergeneesmiddelen.

Onze Minister kan een bestaand gecentraliseerd registratiesysteem algemeen verbindend verklaren voor één of meer sectoren. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de algemeen verbindend verklaring.

Aanname van de Wet Dieren betekent dat dit amendement de kracht van wet krijgt!

Draagvlak is iets anders dan daadwerkelijk meedoen. De positieve respons die de KNMvD binnen de politiek, ministeries en sectoren op dit moment al geboekt heeft kunnen niet zonder uw aller medewerking worden geëffectueerd!

11 maart a.s. vindt namelijk in de Tweede Kamer het uitgestelde debat plaats over MRSA, waarbij ook het rapport van Bureau Berenschot, het EIM-rapport (opdracht KNMvD) en het plan van de KNMvD aan de orde zullen komen. Waarschijnlijk wordt dan duidelijk welke richting de politiek op wil m.b.t. de “knip”. Het zal duidelijk zijn dat het van groot belang is dat een datastroom in voldoende omvang op gang is gekomen.

Actiepunten voor de DAP:
1. Meld u zo snel mogelijk aan via www.vetcis.nl;
2. Onderteken de toegestuurde contracten zo spoedig mogelijk;
3. Geef uw PMS-leverancier opdracht de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren;
4. Laat ons weten als u op dit punt problemen hebt met uw PMS-leverancier.
Actiepunten voor VetCIS:
1. Wij blijven communiceren over de voortgang via de nieuwsbrief en de website www.vetcis.nl;
2. Wij zullen zorgen dat er duidelijke handleidingen komen van uw PMS-leverancier m.b.t. invoer van gegevens (bijvoorbeeld aantal dieren);
3. Wij zullen de PMS-leveranciers aanzetten tot actie:
a. bijeenroepen van een technische netwerkboard
b. de prioriteit in de sector landbouwhuisdieren aangeven (varkens per 1-1-2010);
c. gesprekspartner blijven voor alle toekomstige gebruikers in de ruimste zin (zowel LH, Paard als GD).
De varkenssector heeft de dierenartsen eind november op de hoogte gebracht van de eis dat elke dierenarts, die IKB-bedrijven begeleidt, verplicht de voorschriften via VetCIS aan de IKB-organisaties aanbiedt. Op dit moment stuurt een aantal varkenspraktijken de gegevens al door naar de IKB-organisaties.

Met de andere sectoren is overleg gaande. U wordt vanzelfsprekend geïnformeerd bij nieuwe ontwikkelingen.

Er is vooral achter de schermen hard gewerkt om het systeem zodanig operationeel te krijgen dat in korte tijd veel praktijken kunnen worden aangesloten. Het implementeren van de registratieprocedure heeft tijd gekost. Het betekende dat een koppeling nodig was met de ledenadministratie van de KNMvD, maar ook dat binnen VetCIS nog een slag gemaakt moest worden.

Wel is en wordt in de loop van een dergelijk proces een aantal zaken aangepast, mede op basis van goede suggesties van collega's. Voorbeeld hiervan is de wijze van tarifering (per dierenarts en niet per werkplek).

Aanmeldprocedure
Op dit moment zijn al enkele tientallen dierenartspraktijken aangesloten bij het VetCIS. Nieuwe aanmeldingen stromen binnen via de website www.vetcis.nl. Wanneer u wilt aanmelden worden niet alleen de gegevens van uw dierenartspraktijk gevraagd. Ook de namen en naw gegevens van de praktiserende dierenartsen worden gevraagd. Het is handig deze gegevens vooraf te verzamelen.

Voor het VetCIS is het noodzakelijk dat u alle praktiserende dierenartsen in uw praktijk registreert. De voorschrijf- en aflevergegevens van diergeneesmiddelen die worden geregistreerd en verstuurd in het VetCIS mag alleen onder verantwoordelijkheid van de dierenarts. Dat is de reden dat iedere dierenarts een OTP responder krijgt om zich in het VetCIS te kunnen identificeren. Deze registratie geldt ook voor toekomstige registratie bij de overheid.

Wanneer u zich aanmeldt bij het VetCIS krijgt u twee contracten toegezonden. Het eerste contract is van Zet-solutions om de dierenartspraktijk, nevenvestigingen en dierenartsen op te nemen in het register en iedere dierenarts een OTP responder te overhandigen. Het tweede contract is van uw PMS-leverancier om uw dierenartspraktijk te kunnen aansluiten op het VetCIS. Uw PMS-leverancier heeft een contract met de exploitant van het VetCIS (Corilus). De contracten zijn in overleg met het bestuur van het VetCIS opgesteld.

De PMS-pakketten Viva en Daisy kunnen koppelen met het VetCIS. Het VetCIS kan ook koppelen met andere PMS-pakketten. Op dit moment zijn verschillende contacten met PMS-leveranciers om deze koppelingen te realiseren. Vraag uw eigen PMS-leverancier voor de actuele stand van zaken.

Waanneer u bent aangesloten op het VetCIS zult u zien dat een aantal velden zijn toegevoegd in uw PMS-pakket. Deze velden zijn nodig om een zorgvuldige registratie van voorschrijf- en/of aflevergegevens van diergeneesmiddelen te kunnen realiseren. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld aan bijvoorbeeld IKB-organisaties en worden gebruikt voor de centrale database.

Een uniforme registratie van diergeneesmiddelen gebeurt aan de hand van de standaard productcatalogus die door de Nederlandse leveranciers (FIDIN) beschikbaar wordt gesteld. Het kan zijn dat uw eigen productcatalogus dient te worden aangepast. Vraag uw eigen PMS-leverancier voor advies.

Vragen
Op de website www.vetcis.nl treft u een vragenformulier aan om algemene vragen te kunnen stellen over het doel van het VetCIS, de rol van de exploitant Corilus en de (nog) ontwikkelde functionaliteiten in het VetCIS.

Heeft u vragen over uw aanmelding, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met zet-solutions klantenadministratie@zetsolutions.nl. Heeft u vragen over uw (nieuwe) aansluiting op het VetCIS kunt contact opnemen met uw PMS-leverancier.

Mocht u onverhoopt niet verder komen met uw aanmelding of aansluiting kunt u altijd via de website www.vetcis.nl contact opnemen. Wij zullen u dan verder helpen.

Bestuur KNMvD/GGL